OSNOVNI PODACI ASHIHARA KAIKAN SAVEZA SRBIJE:
cecko 1 (2)           

predsednik saveza:Svetlan Skenderovski

adresa: Milorada Bondžulića br.:3 , 11000 Beograd.
mob.tel.: 064 614.75.56

email: svetlanskenderovski@yahoo.com    

web: www.ashiharaserbia.org 

mat.broj: 17701134
šifra: 92622
PIB: 105368529
tekući ra
čun br: 330-4017379-08 (Credit Agricole banka)

OSNOVNI PODACI ASHIHARA KAIKAN SAVEZA BEOGRADA :  

japanac 4

predsednik saveza: Milan Jovanov

adresa: Omladinskih brigada 34/1, 11070 Novi Beograd,

mob.tel. 064 131.45.53

e-mail: milan.jovanov.kpa@gmail.com

web: www.ashiharaserbia.org 

mat.broj: 17678604
šifra: 92622
PIB: 104906861

tekući račun br: 205-117425-20(Komercijalna banka)